Sklep
Facebook
Instagram
Youtube
Król wrotek

Regulamin

Trzebiński Park rozrywki w Myślachowicach

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Trzebińskiego Parku rozrywki, mieszczącego się w Domu Kultury Myślachowicach, ul. Trzebińska 1
 2. Trzebiński Park rozrywki prowadzony  jest przez: Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia.
 3. Na terenie Trzebińskiego Parku rozrywki funkcjonuje:
  - wrotkowisko (tor do jazdy na wrotkach),

– wypożyczalnia sprzętu do jazdy na wrotkach,
- szatnia,
- sala zabaw,
- kawiarenka,
- toalety,

 1. Użytkownicy Trzebińskiego Parku rozrywki  zobowiązani są do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu. Wejście na teren obiektu, przebywanie na nim i korzystanie z jego usług jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, a także jego przestrzeganiem.
 2. Korzystanie z wrotkowiska, sali zabaw oraz wypożyczenie sprzętu jest płatne. Użytkownik na podstawie paragonu sprzedaży otrzymuje kartę lub zegarek z rejestratorem czasu. W przypadku przekroczenia  zakupionego czasu ( informacja o rodzajach i cenach biletów jest dostępna na stronie internetowej  oraz  w wypożyczalni) i pozostania na terenie wrotkowiska lub sali zabaw  naliczana będzie opłata dodatkowa za każde następne 10 minut. Opłatę dodatkową należy uiścić przed wyjściem.
 3. Do każdego wejścia doliczane jest darmowe 15 minut na założenie i zdjęcie sprzętu. Łącznie 75 minut.
 4. Użytkownik kupując bilet wstępu ma prawo do korzystania z obiektu w określonym

w bilecie terminie, a zwroty nie będą przyjmowane.

 1. Na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych

z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 1. Zegarek/karta mierzący czas pobytu na obiekcie jest indywidualny i zabrania się udostępniania ich innemu użytkownikowi. Zegarek/kartę należy zwrócić po zakończeniu korzystania z obiektu.
 2. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki bądź zegarka/karty mierzącej czas pobytu na obiekcie, użytkownik zostaje obciążony karą: 50 zł za każdy przedmiot.
 3. Użytkownik zobowiązany jest wypożyczony w obiekcie sprzęt, oddać pracownikowi obsługi w stanie w jakim go otrzymał. Za uszkodzony sprzęt lub urządzenia obiektu materialną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 4. Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży uczącej się po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej do lat 19. W przypadku braku legitymacji lub jej nieaktualności klient obowiązany jest do zakupu biletu normalnego.
 5. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Wrotkowiska tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów prawnych, osób sprawujących pieczę nad dzieckiem) będących na wrotkach.
 6. Młodzież w wieku 10 - 16 lat może korzystać z Wrotkowiska bez obecności opiekuna jedynie za Jego pisemną zgodą ( zgodę należy mieć przy sobie w czasie obecności w obiekcie lub jednorazowo złożyć stałą zgodę w obiekcie). Treść zgody /oświadczenia dostępna jest na stronie  lub tutaj :) oraz u pracownika wypożyczalni.
 7. Trzebiński Park rozrywki nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 8. Zajęcia dla grup zorganizowanych, liczących powyżej 10 osób, wymagają wcześniejszej rezerwacji. Jeden dorosły opiekun grupy może przebywać na terenie obiektu i sprawować opiekę nad grupą maksymalnie 10 osób niepełnoletnich.
 9. Obsługa obiektu może odmówić wpuszczenia na teren obiektu kolejnych osób
  w przypadku osiągnięcia limitu osób przebywających w danej chwili na terenie obiektu (płycie wrotkowiska).
 10. Na płycie wrotkowiska mogą przebywać tylko osoby na wrotkach.Wyjątek stanowią rodzice małych dzieci w obuwiu płaskim i pod warunkiem założenia jednorazowego obuwia ochronnego.
 11. Każdy użytkownik ma obowiązek zachowania należytej ostrożności podczas korzystania  

z obiektu. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ich samych lub innych użytkowników.

 1. Pracownicy obiektu mogą nie wpuścić na teren obiektu lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie, że znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, nie stosują się do postanowień regulaminu lub poleceń pracowników obsługi Obiektu.
 2. Każda osoba korzystająca z płyty wrotkowiska ma obowiązek używania podczas jazdy kasku i kompletu ochraniaczy (na kolana, łokcie i nadgarstki). Osoba, która decyduje się korzystać z wrotkowiska bez ochraniaczy i kasku, robi to na własną odpowiedzialność.
 3. Korzystanie z Wrotkowiska wiąże się z ryzykiem jakie jest związane z amatorskim uprawianiem sportu. Użytkownik wchodząc na teren obiektu przewiduje ewentualność wystąpienia urazów lub uszkodzeń. Trzebińskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe podczas korzystania

z obiektu.

 1. W przypadku doznania przez użytkownika jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem obsługi.
 2. Trzebiński Park rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie, zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie przedmiotów stanowiących własność Użytkowników na terenie obiektu, jak również w jego otoczeniu.
 3. Na terenie Obiektu zabrania się:
 • wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia użytkowników,
 • jeżdżenia na wrotkach poza wyznaczonym do tego miejscem
 • wprowadzania zwierząt,
 • jazdy z dziećmi na rękach,
 • używania wulgaryzmów i niecenzuralnego słownictwa,
 • wchodzenia do pomieszczeń technicznych oraz przeznaczonych dla obsługi obiektu.
 1. W Trzebińskim Parku rozrywki znajduje się kawiarnia, gdzie w części wypoczynkowej można odpocząć i spożyć posiłki/napoje zakupione wyłącznie w kawiarni.
 2. W Trzebińskim Parku rozrywki znajduje się sala zabaw, gdzie dzieci przebywają pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają opiekunowie.
 3. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 2 lat do lat 12.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę zdjąć obuwie. Dzieci również zdejmują buty przed wejściem, na salę zabaw przebywają w niej tylko w skarpetkach.
 5. Przed zakupem biletu wejścia na salę zabaw, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 6. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie sali zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Przebywające na sali zabaw dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są do stosowania poleceń personelu. Personel sali zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn o których mowa powyżej, nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas zabawy.
 8. Wszelkie urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie sali zabaw należy natychmiast zgłaszać obsłudze.
 9. Zasady bezpiecznego korzystania z sali zabaw:
 • nie należy popychać innych
 • nie należy wynosić piłeczek z basenu
 • nie wolno skakać z konstrukcji zabawowej
 • nie wnosimy do konstrukcji zabawowej zabawek oraz innych przedmiotów
 • nie wnosimy i nie spożywamy jedzenia oraz picia
 • zabrania się wchodzenia na siatkę zabezpieczającą
 • zabrania się zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni,wchodzenia na zjeżdżalnie od strony pochyłej.
 1. Dla zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa oraz ochrony mienia w obiekcie

      Trzebińskiego Parku Rozrywki zainstalowany jest monitoring. Obraz jest

      rejestrowany z zachowaniem nienaruszalności dóbr osobistych Użytkowników

          1). Administratorem systemu monitoringu jest: Trzebińskie Centrum Kultury w

              Trzebini ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, tel. 32 612 14 97

          2). Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony

              Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych

              osobowych.

          3). Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia

              bezpieczeństwa na terenie obiektu. Obszar monitorowany:

              teren wokół obiektu, ciągi komunikacyjne, wrotkowisko, szatnia, kawiarnia.

          4). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione

              do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególnych

              przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających       

              bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.

          5).Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

              RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych      

              Osobowych.

6). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w

      formie profilowania.

      7). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  

          międzynarodowej.

 1. Informujemy, że na terenie Trzebińskiego Parku Rozrywki mogą być wykonywane,

           a następnie upubliczniane zdjęcia zbiorowe i filmy, na których może zostać uchwycony

           wizerunek osób znajdujących się na terenie obiektu.

           Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo

           Państwa danych. Informujemy, że, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie    

           danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

           1) Administratorem danych osobowych jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini

 1. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, tel. 32 612 14 97

2) Centrum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych – Pani Joanna Grabowska z którą

    można skontaktować się poprzez e-mail grabowskaodo@gmail.com  każdej sprawie   

    dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych uczestników.

           3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu     

                Trzebińskiego Centrum Kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o           

                organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.

                a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz

    aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa

    trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna  

    Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka,

    narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

    kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

- Urząd Miasta w Trzebini,

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Centrum,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- banki w zakresie realizacji płatności,

- podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi niezbędne do wykonania zobowiązań

  nałożonych na Centrum przez przepisy prawa,

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest

      obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 

 

37.Powyższy regulamin obowiązuje od dnia otwarcia Trzebińskiego Parku rozrywki do odwołania.